poduzeće
Foto: Pixabay

Stručnjaci strahuju da će ove godine doći do prave eksplozije zatvaranja poduzeća. Razlozi su dobro poznati: u 2019. povećani su doprinosi koje članovi uprava i direktori moraju plaćati, što za mnoge male i mikro poduzetnike, osobito za početnike, samozaposlene i one koji su dosad bili prijavljeni na nepuno radno vrijeme, postaje prevelik teret.

Od ove godine povećani su, međutim, i troškovi likvidacije poduzeća jer je obveza plaćanja viših doprinosa nametnuta i za likvidatore, što je mnoge poduzetnike dovelo u nemoguću situaciju – prisiljeni su ugasiti poduzeće jer kao članovi uprava ne mogu plaćati doprinose, a sada se očekuje da ta davanja plaćaju kao likvidatori.

Kako bismo vam olakšali “bankrot”, donosimo vam kratki vodič za likvidaciju poduzeća kojeg smo sastavili uz pomoć Nuše Žunec, pravne savjetnice HUP-a, i Vesne Varšave, vlasnice računovodstvenog servisa Solventa i članice Udruge Inicijativa profesionalnih računovođa Hrvatske (IPRH).

Kada se provodi likvidacija poduzeća

Osnovni troškovi likvidacije
– javni bilježnik oko 1.400 kn za d.o.o. i oko 600 kn za j.d.o.o.
– pristojbe i sudski oglasi 350 kn ( 250 kn pristojba trgovačkom sudu i 100 kn troška objave oglasa)
– izrada novog pečata 150 kn
– Fina objava likvidacijskih izvješća 460 kn
– troškovi računovođe za početno i završno likvidacijsko izvješće, statističko izvješće te za obračun doprinosa likvidatora ako je član uprave postavljen za likvidatora (troškovi ovise o cijenama pojedinih servisa)
– doprinosi likvidatora ako je član uprave postao likvidator oko 2.000 kn mjesečno

Likvidacija društva se provodi u slučaju da je imovina društva veća od obaveza. U načelu se likvidacija društva bilo ono d.o.o. ili j.d.o.o. ne razlikuje mnogo. U oba slučaja riječ je o podužoj proceduri, s time da su troškovi likvidacije j.d.o.o. nešto niži u odnosu na one za društva s ograničenom odgovornošću.

U slučaju “čistih” poduzeća postupak likvidacije traje oko godinu dana, ali ako je bilo što sporno postupak se može otegnuti i do pet godina. Naime, da bi poduzeće prestalo postojati, nužno je da sva njena imovina i obaveze pravno prijeđu na neku fizičku osobu. Budući da je u vezi svake stavke moguća involviranost drugih subjekata, propisana je procedura za utvrđivanje svih dugovanja koje je poduzeće imalo.

Također se mora potvrditi da poduzeće može doista raspolagati cijelom imovinom koja je upisana u njegovim poslovnim knjigama.

Postupak likvidacije u 9 koraka

1. Početak likvidacije počinje odlukom Uprave društva i odlaskom javnom bilježniku koji vodi postupak i predaje potrebnu dokumentaciju nadležnom trgovačkom sudu.

2. U sudski registar upisuje se uz naziv društva dodatak “u likvidaciji”, podaci likvidatora i ovlasti za zastupanje. Potrebno je izraditi novi pečat koji se koristi do završetka postupka likvidacije.

3. Nakon primitka rješenja o početku likvidacije potrebno je napraviti početno likvidacijsko izvješće i predati ga na Finu i Poreznu upravu u roku 90 dana od početka likvidacije. Osim toga za svaku kalendarsku godinu predaje se statističko izvješće Fini.

4. Nakon toga pozivaju se vjerovnici da prijave svoje tražbine objavom oglasa na stranicama suda. Tražbine se mogu prijaviti u roku šest mjeseci za d.o.o., odnosno dva mjeseca za j.d.o.o.

5. Nakon proteka roka prijave tražbina likvidatori sastavljaju izvješće o provedenoj likvidaciji te prijedlog o podjeli imovine.

6. Imovina društva može se podijeliti članovima društva tek po proteku godine dana, odnosno šest mjeseci kod j.d.o.o., od dana objave poziva vjerovnicima da prijave svoje tražbine.

7. Računovođa radi završno likvidacijsko izvješće koje se predaje na Finu i Poreznu upravu.

8. Nakon podjele imovine članovima društva, usvajanja završnih likvidacijskih izvješća i izvješća o provedenoj likvidaciji te davanja razrješnice likvidatorima društva, likvidatori podnose sudskom registru prijavu za upis brisanja društva.

9. Društvo prestaje brisanjem iz sudskog registra, a po završetku postupka likvidacije trgovačkom sudu se predaju na čuvanje poslovne knjige, pečati i dokumentacija društva.

poduzeće
Foto: Pixabay

Postupak likvidacije poduzeća obuhvaća višekratnu objavu javnih poziva vjerovnicima, čak i u slučaju da je u knjigama evidentiran samo jedan vjerovnik. Nadalje, potrebno je podnijeti tri financijska izvještaja u rangu završnog računa, a kroz konkretni postupak najbolje je prolaziti uz javnog bilježnika ili odvjetnika. Knjigovođa će vam trebati za ispunjavanje tri izvještaja slična završnom računu, što naravno također košta.

Ako poduzeće nije u sustavu PDV-a, izvještaji se zapravo podnose samo na godišnjem nivou, ali pod uvjetom da nema zaposlenih.

Troškovi likvidatora – kako ih smanjiti

Od ove godine, podsjećamo, troškovi likvidatora mogu jako varirati, ovisno o statusu za koji se poduzetnik odluči prilikom likvidacije poduzeća.

Ako poduzetnici pokrenu likvidaciju nakon 1. siječnja 2019. moraju se početkom likvidacije prijaviti u radni odnos kao likvidatori kako bi plaćali doprinose za mirovinsko osiguranje po koeficijentu 0,65 za cijelo vrijeme trajanja likvidacije. U tom slučaju doprinosi iznose oko 2.000 kuna mjesečno.

Ako plaćaju manje, razliku do tog iznosa morat će platiti kao fizičke osobe vlastitim novcem po rješenju Porezne uprave.

Ako se bivši član uprave ne prijavi kao likvidator i postane nezaposlen, doprinos za mirovinsko osiguranje plaća kao fizička osoba po koeficijentu 1, odnosno oko 3.100 kuna mjesečno.

Postoji mogućnost i da se za likvidatora imenuje neka druga osoba, fizička ili pravna, i tako smanji trošak postupka likvidacije. Obično su likvidatore imenuju javni bilježnici ili odvjetnici, čije se naknade kreću od 2.000 do 2.500 kuna.

Pročitajte i ovo:
HUP zatražio bržu i jeftiniju likvidaciju poduzeća