bilanca

    Što je bilanca?

    Bilanca je prikaz stanja imovine (točno na određeni dan), obveza i glavnice (vlasničke) izražen u novcu. Bilanca je financijski izvještaj koji se priprema i objavljuje najmanje jednom godišnje. Važna je informacijska podloga za donošenje poslovnih odluka. Sastoji se od aktive i pasive. Osnovno obilježje bilance je bilančna ravnoteža koja se očituje jednakošću aktive i pasive.