cedent

    Što je cedent?

    Cedent je dosadašnji vjerovnik s kojeg se prenosi tražbina.