faktoring

    Što je faktoring?

    Faktoring je financijski posao u kojem se kupuju potraživanja za prodanu robu ili izvršenu uslugu prije dospijeća za naplatu. Faktoring posao sklapa se potpisivanjem ugovora o faktoringu, kojim prodavatelj fakture prodaje svoja potraživanja od dužnika, proizišla iz isporuke robe i/ili izvršenja usluga.