inflacija

    Što je inflacija?

    Inflacija je dulji, produženi rast cijena, ili opadanje vrijednosti novca. Ekonomski, inflacija je posljedica neravnoteže u narodnom gospodarstvu, a očituje se u porastu unutarnjih cijena. Može se mjeriti različitim indeksima cijena: indeksom cijena na veliko, indeksom cijena na malo, indeksom troškova života i dr. Prema intenzitetu, inflaciju možemo podijeliti na blagu ili puzeću, kada je stopa inflacije na godišnjoj razini manja od 5%, umjerenu inflaciju, kada je između 5% i 10%, galopirajuću inflaciju, kada je veća od 10%, i hiperinflaciju, ako je mjesečna stopa inflacije veća od 50%.