likvidnost

    Što je likvidnost?

    Likvidnost je svojstvo imovine, ili njezinih dijelova, da se može brzo i bez gubitaka pretvoriti u gotov novac.