nagodba

    Što je nagodba?

    Nagodba je sporazum koji dvije ili više stranaka sklapa pred sudom i koji se unosi u zapisnik o nekom sporu. Nagodba je pravovaljana samo ako ju sud odobri (primi na znanje) te ako ne krši neki od postojećih zakonskih propisa.