obveznice

    Što su obveznice?

    Obveznice su dužnički vrijednosni papiri koji izdavatelja obvezuju na povrat pozajmljenih sredstava u određenom roku i s određenom kamatom koja se isplaćuje periodično, ili se pribraja glavnici i isplaćuje pri dospijeću. Obveznica je u biti ugovor o kreditu, a u slučaju da je izdavatelj država, može služiti i kao platežno sredstvo prema državi. Može glasiti na ime ili na donosioca. Obveznice se mogu podijeliti na dugoročne, srednjoročne ili kratkoročne, lutrijske, indeksirane, obveznice s promjenjivim i nepromjenjivim (određenim) prinosom itd. Razvio se golem broj različitih vrsta obveznica koje, osim države, izdaju i banke, te razne financijske kuće.