osobni odbitak

    Što je osobni odbitak?

    Osobni odbitak je iznos dohotka koji nije oporeziv jer se sa stajališta pravednosti smatra da ne treba oporezivati dohodak koji služi za pokrivanje osnovnih životnih potreba, tzv. egzistencijalni minimum. Može se odobravati za poreznog obveznika i njegove uzdržavane članove.