prekidači

    Što su prekidači?

    Prekidači su transferi pojedincima koji ovise o višku poreza plaćenih na stambenu imovinu iznad određenog iznosa dohotka.