provizija

    Što je provizija?

    Provizija je naknada koja se plaća posredniku za uslugu pri obavljanju nekog posla. Plaća je kupac ili prodavalac koji se koristio trgovačkim posrednikom za nabavu ili prodaju robe i/ili usluga. Postoji i više drugih vrsta provizije koje se plaćaju za različite usluge, kao komisiona, zastupnička, kontrolna, konsignacijska, bankarska i druge.