račun dobiti i gubitka

    Što je račun dobiti i gubitka?

    Račun dobiti i gubitka je izvještaj koji prikazuje rezultate poslovanja u određenom razdoblju. Izvještaj o dobiti predočuje prihode od poslovanja, npr. prihode od prodaje, dobit od ulaganja, rashode , npr. trošak za prodanu robu, kamate, opće i administrativne troškove, obveze po osnovi poreza na dobit i neto dobit prije i nakon oporezivanja. U mnogim državama oblik i sadržaj izvještaja o dobiti strogo su propisani, tako da se na općoj godišnjoj skupštini dioničara može podastrijeti uvid u stvarne prihode trgovačkog društva za određeno razdoblje (npr. od 1. siječnja do 31. prosinca). Izvještaj o dobiti također se naziva i računom dobiti i gubitka u slučaju komercijalnih pothvata, računom dohotka i troškova u slučaju obavljanja samostalne profesionalne djelatnosti (slobodnog zanimanja) i računom prihoda u slučaju dobrotvornih i neprofitnih djelatnosti.