regresijski pravac

    Što je regresijski pravac?

    Regresijski pravac je pravac koji najbolje predočuje točke opažanja u dijagramu raspršenja.