reosiguranje

    Što je reosiguranje?

    Reosiguranje je prijenos čitavog rizika ili dijela rizika koji je osiguravatelj prihvatio ugovorom o osiguranju od strane prvotnog osiguravatelja na drugog osiguravatelja. Brojne države usvojile su posebne režime radi postupanja s prekograničnim reosiguranjem, tj., u slučaju da osiguravatelj koji posluje u određenoj državi zaključi reosiguranje u inozemstvu s nerezidentnim reosiguravateljem. Karakteristično je da takvi režimi ne priznaju porezni odbitak osiguravatelju te, u vezi s time, isključuju premije iz oporezivog dohotka nerezidentnog osiguravatelja. Alternativno je rješenje da osiguravatelj može imati mogućnost izbora prava na odbitke za premije koje isplaćuje; tada on djeluje kao agent nerezidentnog reosiguravatelja, u kojem svojstvu će biti odgovoran za podnošenje poreznih prijava za nerezidenta i za plaćanje poreza na premije na izvoru.