repatrijacija kapitala

    Što je repatrijacija kapitala?

    Repatrijacija kapitala je fizičke i pravne osobe koje ulažu svoj kapital u inozemstvu u svrhu ostvarenja dohotka od tako uloženog kapitala mogu imati namjeru prenijeti taj kapital ili dohodak natrag u svoju zemlju, tj. repatrirati ga. Repatrijacija u tom smislu postoji također ako iseljenik koji u inozemstvu ostvaruje dohodak od nesamostalnog rada želi taj dohodak poslati u državu iz koje je došao. Prilikom repatriranja dohotka i kapitala mogu nastati određene teškoće ako država u kojoj je izvršeno ulaganje ima stroge propise koji se tiču devizne kontrole, bez jamstva prijenosa i repatrijacije kapitala. Da bi se izbjegli problemi s time u vezi i da bi se, općenito, potakle investicije od strane nerezidenata, mnoge države dozvoljavaju slobodnu repatrijaciju uloženog kapitala, dohotka ostvarenog od takvog kapitala, te nesamostalnim radom ostvarenog dohotka. Slobodno repatriranje općenito je propisano zakonom, obično zakonom o ulaganjima.