saldo

    Što je saldo?

    Saldo je razlika između potraživanja i dugovanja. Ako je zbroj potraživanja veći od zbroja dugovanja govorimo o aktivnom saldu. Ako je pak zbroj dugovanja veći od zbroja potraživanja govorimo o pasivnom saldu.