sekuritizacija

    Što je sekuritizacija?

    Sekuritizacija je porast financiranja primjenom vrijednosnica kao financijskih instrumenata. Sekuritizacija može obuhvaćati instrumente i na aktivnoj i na pasivnoj strani. U procesima upravljanja kreditnim rizicima naročito su bitne metode sekuritizacije aktive. Pod pojmom sekuritizacije aktive podrazumijeva se praksa kreiranja utrživih financijskih potraživanja – zadužnica na temelju nekih oblika aktive. Kod sekuritizacije aktive netržišna i nelikvidna aktiva se pretvara u tržišne i likvidnije oblike aktive. Ti su procesi vrlo bitni za moderno upravljanje kreditnim rizicima. Sekuritiziranjem dijela (ili čitavog) kreditnog portfelja i prodajom vrijednosnica osiguranih aktivom banka se rješava dijela neželjene izloženosti kreditnom riziku. Ti su procesi razvijeni u bankovnim sustavima najrazvijenijih zemalja. Osim prodaje aktive, banke vrlo često i kupuju vrijednosnice osigurane aktivom. Na taj način one kupuju izloženost kreditnom riziku, s ciljem bolje diversifikacije ukupnoga kreditnog rizika. Drugi je proces u modernom upravljanju kreditnim rizikom sve češće korištenje kreditnih derivativnih instrumenata. Kreditni su derivati ugovori kojima se transferira kreditni rizik s prodavatelja na kupca ugovora, ali se ne transferira i vlasništvo.