troškovna naknada

    Što je troškovna naknada?

    Troškovna naknada je razlika između premije koju naplaćuje osiguravateljska kuća i aktuarski pravedne premije.