zajam

    Što je zajam?

    Zajam je određena novčana svota koju financijska organizacija – banka i dr., kao vjerovnik, zajmodavac (kreditor), ustupa nekoj osobi (dužniku, zajmoprimcu), uz obvezu da mu ih ovaj vrati u dogovorenom roku i da plati pripadajuću naknadu – kamatu. Prema predmetu kreditiranja krediti se dijele na robne ili novčane, prema subjektima na bankovne i komercijalne, prema roku vraćanja na kratkoročne i dugoročne, prema svrsi na proizvođačke i potrošačke, prema namjeni na kredite za obrtna sredstva i na investicijske, prema osiguranju na otvorene i pokrivene, prema domicilu na tuzemne i inozemne i sl.